อุทัยธานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านอุทัยสื่อสาร เมือง อุทัยธานี 089-1933668
ร้านชาญชัยการไฟฟ้า บ้านไร่ อุทัยธานี 056- 539019 089-5517619 087-2020014
ร้านต้องพาณิชย์ ลานสัก อุทัยธานี 056-989055 081-8876617

อุตรดิตถ์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.ไทยพานิชวีดีโอ เมือง อุตรดิตถ์ 055-411162/22 086-9375072
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์ 083-8633887
ร้านฟร้อนท์เฟรนเซอร์วิส น้ำปาด อุตรดิตถ์ 055-481877-8 055-481262 081-7076739
ร้านณัชพลอิเล็คทริคส์ บ้านโคก อุตรดิตถ์ 087-8468733

สุโขทัย

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา สุโขทัย เมือง สุโขทัย 086-9256283 092-0393421
ห้างนิวแลนด์ สวรรคโลก สุโขทัย 055-641833 055-642168 081-5334681

ลำพูน

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านซีซีอี เมือง ลำพูน 053-561301-2 053-534249 081-8817364
       

ลำปาง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ลำปาง เมือง ลำปาง 081-7063493 089-8269490
ร้านดีแซทวัน เมือง ลำปาง 054-243641 081-6723461 083-6788877
ร้านชุมพล อิเล็คทรอนิคส์ สาขา ลำปาง เมือง ลำปาง 081-8838521

Page 1 of 4