นครพนม

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านนครแซทคอม เมือง นครพนม 042-514688 087-9626950
ร้านณรงค์อิเล็คทรอนิคส์ นาแก นครพนม 042-571613 087-9538976
บจก.จงเฮงดิจิตอลไฮเทคเซนเตอร์ ธาตุพนม นครพนม 042-525755 089-1863209
ร้านบ้านแพงไอที บ้านแพง นครพนม 042-591432 088-5337330

ขอนแก่น

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านนิวคอมแซท เมือง ขอนแก่น 043-468658 089-4206089 081-7171419
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 043-223144 083-1420624 089-7078078
ร้านราชาอิเล็คทรอนิคส์ สาขา ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 084-2009849 088-3002426
ร้านท๊อปโฟน สาขา ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 043-247633 088-0341725
ร้านธนอนันต์อิเล็กทรอนิกส์ เมือง ขอนแก่น 043-323222 043-346027 081-7496349
ร้านเบสออดิโอ กระนวน ขอนแก่น 043-252555 081-5464648
ร้านชัยศิริซัพพลาย ชุมแพ ขอนแก่น 043-312806-7 081-5440434
ร้านท๊อปโฟน ชุมแพ ขอนแก่น 043-311811 081-5444574
ร้านกันเองนาฬิกา-วิทยุการไฟฟ้า บ้านไผ่ ขอนแก่น 043-272907 085-0105657
ร้านปิติธรรมไฟฟ้า-วัสดุ ภูเวียง ขอนแก่น 043-291162 043-291741 086-2384959
ร้านโชคดีการไฟฟ้า หนองเรือ ขอนแก่น 043-296099 088-0265751

กาฬสินธุ์

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านทวีธรรมดาวเทียม เมือง กาฬสินธุ์ 043-816633 081-7085314
ร้านทวีธรรมการไฟฟ้า เมือง กาฬสินธุ์ 043-821866 081-5444148
ร้านกาญจนศิลป์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 043-850223 081-3696665

Page 4 of 4