สกลนคร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านไพศาลอีเล็คโทรนิคส์ เมือง สกลนคร 042-711333 042-732831-6
ร้านสกลนครแซทเทิลไลท์ เมือง สกลนคร 080-1984639 087-2196881
ร้านเอ็ม ช็อป สว่างแดนดิน สกลนคร 083-3456788

ศรีสะเกษ

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านศรีสะเกษ แซทคอม เมือง ศรีสะเกษ 045-612775 087-2527888 089-2797759
ร้านวันชาติ วีซีอาร์ เมือง ศรีสะเกษ 045-613711 089-7217318 084-5613711
ร้านโชคไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ เมือง ศรีสะเกษ 045-616428 081-9990285
ร้านหัตถ์ตชัยพาณิชย์ กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 045-635967 089-8447794
ร้านมีชัยวิทยุ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 045-691278 089-9888830

เลย

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
หจก.บุญศิริเมืองเลย สาขา 1 เมือง เลย 042-833830-2 085-0107260
ร้านเมืองเลย แซทเทิลไลท์ เมือง เลย 086-2200110
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา เลย เมือง เลย 089-6423881 088-4221050
ร้านเอการไฟฟ้า เชียงคาน เลย 042-822464 089-5694297

ร้อยเอ็ด

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านร้อยเอ็ดอิเล็คโทรนิคส์ เมือง ร้อยเอ็ด 043-512706 043-520493 081-6621420
ร้านแมงป่องแซทเทลไลท์ สาขา ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 087-9079891
ร้านรวมมิตรไทยวิดีโอ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 043-530226 081-8714023

ยโสธร

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านสมจิตอิเล็กทรอนิกส์ เมือง ยโสธร 045-715515 045-711283 081-6602929
หจก.กิตติธัช มิลเลนเนียม ไฮเทค เมือง ยโสธร 045-720-555-6 081-6690295

Page 2 of 4