เพชรบุรี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านพัวน่ำไถ่ เมือง เพชรบุรี 032-415776 081-8323832
ร้านเพชรบุรี อะไหล่ ดาวเทียม เมือง เพชรบุรี 082-6333335
ร้านคอมสตาร์เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 032-400616 032-402465 080-2244434
ร้านเพชรชมภูพันธ์ เมือง เพชรบุรี 032- 425261 086-7118221 081-5709252
ร้านจักรภัณฑ์ เมือง เพชรบุรี 089-9002122
ร้านเมืองเพชรอิเลคทริก เมือง เพชรบุรี 081-8566432
หจก.แสงทองโทรทัศน์ เมือง เพชรบุรี 032-437117 081-4388741