พัทลุง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.พศวัตเทคโนโลยี เมือง พังงา 074-671664 081-0999599 089-8795888
หจก.พัทลุงสงวนพาณิชย์ เมือง พังงา 074-611959 084-8749112