ภูเก็ต

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านชนะอิเล็คทริคส์ เมือง ภูเก็ต 076-282620 089-8733692 081-9684986
ร้านอินเตอร์มีเดีย สาขา ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 076-209288 085-3677555 082-8898398
บจก.ไทยเทค แอดวานซ์ อินโฟ เมือง ภูเก็ต 076-245988 076-245989 081-4021861
ร้านอีซี เซอร์วิส เมือง ภูเก็ต 076-215018 081-5359936

พัทลุง

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
บจก.พศวัตเทคโนโลยี เมือง พังงา 074-671664 081-0999599 089-8795888
หจก.พัทลุงสงวนพาณิชย์ เมือง พังงา 074-611959 084-8749112

พังงา

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านกษิดิ์เดชการไฟฟ้า เมือง พังงา 076-414584 081-7283258 080-8788848
ร้าน VK เซลล์ & เซอร์วิส ตะกั่วทุ่ง พังงา 076-581287 089-7266456

ปัตตานี

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านปากน้ำดาวเทียม เมือง ปัตตานี 081-8983680 088-8310842
ร้านสามารถกรุ๊ป เมือง ปัตตานี 073-332256 081-4784414

นราธิวาส

ชื่อร้าน อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
ร้านนราอินโฟ เมือง นราธิวาส 081-6789733 081-6798407
บจก.โปร คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ (ไทยแลนด์) สาขา นราธิวาส เมือง นราธิวาส 073-516199 089-9773767 081-8964111
ร้านแหลมทองอิเลคโทรนิคส์ เมือง นราธิวาส 073-516555 081-9900609 086-6920609
ร้านรานินทร์ ทีวี เมือง นราธิวาส 073-511263 081-6099513 085-0780840
บจก.โปร คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ (ไทยแลนด์) สุไหงโกลก นราธิวาส 073-615456 073-616222 081-8972222
ร้านมุสลิมอีเล็คโทรนิค สุไหงโกลก นราธิวาส 073-612456 086-9655038

Page 2 of 3