ดาวน์โหลดซอฟแวร์สำหรับเครื่องรับ IPM

ดาวน์โหลดซอฟแวร์สำหรับเครื่องรับ IPM

อ่านวิธีการใช้งาน (Instruction)
- สำหรับเครื่องรับ รุ่นธรรมดา หรือ Standard (SD) ได้แก่ IPM801, CLEAR/PVR, LITE และ UP
- สำหรับเครื่องรับ รุ่น HD ได้แก่ HD Pro1/HD Combo, HD Pro2, HD Pro3, UP HD และ UP HD2
*ก่อนลงซอฟแวร์ให้ตรวจสอบรุ่นของเครื่องรับให้ถูกต้องและตรงกันกับซอฟแวร์ของแต่ละรุ่น*

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ IPM HD ที่มีช่องต่อ USB (Software for HD Model)

รุ่น HD Pro1 รุ่น HD Combo รุ่น HD Pro2
รุ่น HD Pro3 รุ่น UP HD รุ่น UP HD2

________________________________________________________________________________

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ IPM รุ่นที่รองรับ RS232 (Software for SD Model)

รุ่น IPM801 รุ่น CLEAR รุ่น PVR
รุ่น LITE รุ่น UP  
 

________________________________________________________________________________

 

รุ่น HD Pro1
- Update ซอฟแวร์ รุ่น HD Pro_V309
- Update ช่องรายการ รุ่น HD Pro_V452

รุ่น HD Combo
- Update ซอฟแวร์ รุ่น HD Combo_V309
- Update ช่องรายการ รุ่น HD Combo_V452

รุ่น HD Pro2
- Update ซอฟแวร์ รุ่น HD Pro2_V309
- Update ช่องรายการ รุ่น HD Pro2_V452

รุ่น HD Pro3
- Update ซอฟแวร์ รุ่น HD Pro3_V309
- Update ช่องรายการ รุ่น HD Pro3_V452

รุ่น UP HD
- Update ซอฟแวร์ รุ่น UP HD_V309
- Update ช่องรายการ รุ่น UP HD_V452

รุ่น UP HD2
- Update ซอฟแวร์ รุ่น UP HD2_V309
- Update ช่องรายการ รุ่น UP HD2_V452

 

ขั้นตอนการโหลดซอฟแวร์ด้วย Flash Drive

1. นำ USB Flash drive ที่ลงซอฟแวร์ IPM แล้ว เสียบเข้ำกับช่องต่อ USB ของเครื่องรับสัญญำณ IPM ที่เปิดเครื่องไว้แล้ว
2. กดปุ่ม USB ที่รีโมท เลือก "เมนู USB"
3. เข้ำโฟลเดอร์ชื่อ IPM SOFTWARE
4. เลือกเข้ำโฟลเดอร์ให้ตรงตำมรุ่นเครื่องรับ
5. เลือกประเภทซอฟแวร์ที่จะอัพเดท
6. เลือกซอฟแวร์ที่เป็น .bin แล้วกด OK
7. เลือกใช่ แล้วกดปุ่ม OK
8. รอแทบสถำนะวิ่งจนจบ 3 บรรทัด แล้วเครื่องจะ restart
9. เครื่องจะรีสตำร์ท จึงเสร็จสมบูรณ์