IPM Service software V2.88

1.การเตรียมอุปกรณ์

1.1 เครื่องรับสัญญาณ IPM (SD Package)


1.2 สายโหลดแบบ RS232

1.3 โปรแกรม Service tool V2.88 
 

2. วิธีการโหลดโปรแกรม

2.1 ต่อสายโหลดUSB หรือ RS232 เข้ากับคอมพิวเตอร์ตั้งค่า Port การใช้งาน

2.2 ต่อสายโหลดเข้ากับเครื่องรับสัญญาณIPM ที่ช่องต่อ RS232

2.3 เปิด โปรแกรม Service tool V2.88

 

2.4 เลือก Run 

2.5 ตั้งค่าให้ตรงตามการใช้งาน

2.6 กดป่มุ Power ที่เครื่องรับสัญญาณค้างเอาไว้ พร้อมกับเสียบปลั๊กหรือเปิดสวิทซ์ไฟ ประมาณ 5 วินาทีแล้วปล่อย    

2.7 จากนั้นให้กดปุ่มเริ่มต้นที่โปรแกรม
 
2.8 แทบสถานะจะแสดงขึ้นมาภายใน 10 วินาที จากนั้นให้รอจนดำเนินการเสร็จ
 

2.9 เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ จะปรากฎดังภาพ

2.10 ให้ถอดสายโหลดออก แล้วเสียบสายสัญญาณดาวเทียมเข้าทาง LNB IN ของตัวเครื่อง จากนั้นให้ทำการปิด-เปิด เครื่องรับสัญญาณใหม่   อีกครั้ง เพื่อทำการ OTA เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน 

2.11 กรณีเครื่องรับสัญญาณไม่ OTA หลังจากเปิดเครื่อง ให้ตรวจสอบตั้งค่าดาวเทียมให้ถูกต้อง โดยคุณภาพสัญญาณจะเป็นแทบสีเหลือง (ข้อมูลการตั้งค่าตามคู่มือการให้งานเครื่อง)