การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา
สาเหตุ
การแก้ไข
ไฟ LED บนหน้าปัดดับหรือไม่ติด
สายไฟยังไม่ได้เสียบ
ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับปลั๊กถูกต้องหรือไม่
ฟิวส์ขาด-สวิทช์เสีย
ส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อแก้ไข
ไม่มีภาพหรือเสียง
โหมด TV กับเครื่องรับไม่ตรงกัน
ตั้งโหมดให้ถูกต้อง
สายเคเบิ้ลผิดปกติ
เปลี่ยนสายเคเบิ้ล
สาย AV ต่อไม่ครบ
ต่อสาย AV ถูกต้อง
ตั้งค่า Input AV ไม่ตรงช่อง
ตั้งค่า Input AV ให้ถูกต้อง
จานรับสัญญาณไม่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด
ปรับตำแหน่งจานรับสัญญาณ
รีโหมดคอนโทรลไม่ทำงาน
กดรีโมทไม่ตรงตำแหน่งเครื่องรับ
กดรีโมทให้ตรงกับตำแหน่งของเครื่องรับ อย่าให้มีวัตถุบัง
เครื่องรับอยู่ในโหมด Standby
ถ้า LED แสดงเวลาบนหน้าปัด กดปุ่ม Power เพื่อออกจากโหมด Standby
แบตเตอรี่รีโมทหมด
เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทใหม่
Sensor เครื่องรับเสีย
ส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อแก้ไข
ลืมรหัสผ่าน
 
ส่งเครื่องเข้าศูนย์เพื่อแก้ไข